Veien videre fremover - sammen om ny felles fremtid

Frem mot fylkessammenslåingen i 2020 vil vi vie litt plass i hvert nummer av RegionNytt, og her på nettsiden, til å gi dere litt informasjon om Viken og hva vi som organisasjon gjør for å sikre å bli inkludert og hørt i både prosessen og i det nye fylket.
01. mars 2019
Tekst: Sverre Bergenholdt

Kjære alle sammen, om snaut et år er vår nye fylkeskommune VIKEN en realitet.  Vi går inn i et fellesskap som spenner fra Hardangervidda i Vest og til Halden i Øst og med 51 kommuner til sammen.

NHF har med sine 2 berørte regioner, NHF Oslofjord Vest og NHF Øst tatt konsekvensen av vår nye framtid og allerede i 2018 opprettet ulike former for kontakt med Viken. NHF Øst er delegert ansvaret for den formelle kontakten med Viken og Sverre Bergenholdt er oppnevnt som koordinator, i samarbeid med Åse Jakobsen fra Buskerud. 


Visjon og mål

Fellesnemda vedtok 4. september 2018 at Viken fylkeskommunes visjon og mål skal være:

Bærekraft: Viken fylkeskommune skal jobbe for å være en livskraftig region, fremme en balansert og bærekraftig utvikling i by og bygd. FNs bærekrafts mål ligger til grunn.

Utvikling: Viken fylkeskommune skal motvirke sosiale forskjeller, ta vare på og styrke menneskene, mangfoldet, naturen, arbeidslivet og demokratiet.  Viken skal utvikle og bruke ressursene på best mulig måte og være attraktive for innbyggere og næringsliv. Styrke og utnytte regionens muligheter og unike fortrinn.

Kompetanse: Viken fylkeskommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med en sterk digitaliserings- og innovasjonskultur. Gi kvalitetsutdanning som samsvarer med behovene i samfunnet. For å fremme verdiskapning og sysselsetting skal Viken bidra til at regionens unike kompetansemiljøer samordnes og styrkes.

Styringsform

Fellesnemda er Vikens øverste politiske organ og består av 16 medlemmer fra Akershus og 9 fra henholdsvis Buskerud og Østfold. Leder er fylkesordfører i Akershus Anette Solli (H) og nestlederne er fylkesordførerne i Buskerud og Østfold, Roger Rydberg (AP) og Ole Haabeth (AP).

Vikens fremste oppgaver

Storting og Regjering har vært klar i sin bestilling til våre nye fylkeskommuner. Flere oppgaver er flyttet ut til fylkene som bl.a. annet har fått større ansvar for samferdsel, kompetanse og næringsutvikling. Samtidig er foretatt en klar avgrensning mellom Fylkesmann og fylkeskommunene. Fylkesmann får en mer tydelig tilsynsrolle, mens fylkeskommunene er gitt større ansvar og bedre muligheter for å utvikle fylkene i tråd med regionale behov og muligheter.

  •  Samferdsel 

Fylkeskommunen fortsetter som største aktør og har ansvaret for fylkesveier og kollektiv- transport.  Den statlige tilskuddsordningen for utvidet TT-tilbud overføres Viken etter at ordningen blir en nasjonal ordning. 

  • Kompetanse og integrering

Utvidet ansvar for regional kompetansepolitikk, bør ha stor betydning i forhold til «arbeid – opplæring for alle». Tilskudd til VO og livslang læring, traineeordninger, jobbsjansen m.m. blir viktige oppgaver.

  • Kultur

Ansvar for alle institusjoner med regionalt nedslagsfelt.  Større ansvar for prosjektmidler og driftstøtte, herunder spillemidler til kultur og idrett.

  • Folkehelse

Friskliv, mestring og læring er viktig stikkord. Midler i program for folkehelsearbeid vil etter programperioden innlemmes i fylkeskommunenes rammetilskudd.  Viktige stikkord bør være en samordnet statlig, regional og kommunal helsetjeneste med vekt på kompetanse, forebygging, samordningsreformen.

  • Regional planlegging

Flere statlige institusjoner og tiltak blir overført til Viken. Forutsetter gode prosesser, planlegging, oppfølging, men ikke minst involvering av frivillig sektor, brukergrupper m.v. Fylkesrådet for funksjonshemmede blir en viktig møteplass og ny forankring i kommuneloven har økt betydning.  Likeledes er viktig å sikre frivillig sektor og organisasjoner grunnlag for deltakelse og involvering, ikke minst gjennom gode drifts- og aktivitetstilskudd.

NHF er svært godt fornøyd med at Fellesnemda allerede har besluttet at UU (Universell utforming) er en viktig bærebjelke i fylkeskommunens fremtidige virke.

                                                                                                                                    

Nettverk

NHF arbeider aktivt med å knytte nettverk med både det politiske som de administrative organer innen Viken. Vårt påvirkningsarbeid er ikke minst viktig i forhold til de politiske partier og våre folkevalgte. Med tanke på involvering på et så tidlig tidspunkt som mulig er gjensidig kontakt med de fleste av Vikens fylkesdirektører viktig.