Møt SV Østfold

"Det er viktig for oss at folk med funksjonsnedsettelse får den samme muligheten til å delta i utdanning som alle andre". - Leif Christensen, Leder Østfold SV og tredjekandidat til Stortinget, for SV Østfold.
29. august 2017

1. Vil du bidra til at det settes tidsfrister for når skolebygg skal være universelt utformet? Dersom «Ja»: Når bør skolene være universelt utformet? Dersom «Nei»: Hvorfor ikke?


Ja, vi vil gjenninnføre målet om et tilgjengelig Norge innen 2025, et universelt utforma Norge innen 2035.
Det er viktig for oss at folk med funksjonsnedsettelse får den samme muligheten til å delta i utdanning som alle andre.

Vi har foreslått en statlig ordning for delfinansiering av oppgradering av offentlige bygg i Stortinget, der skoler og undervisningslokaler skal prioriteres. Vi fikk dessverre ikke flertall for det forslaget, men skal fortsette kampen.

2. Det er skrevet mange rapporter på arbeidsliv, utdanning og personer med funksjonsnedsettelser. Utdanning blir ansett som den viktigste faktoren for å komme i arbeid. I debatten om frafall i videregående snakker vi mye om de som faller fra og det er primært kjønn og etnisitet som går igjen. Men visste du at hele 64% av alle elever med en funksjonsnedsettelse dropper ut av videregående? Vi trenger ikke flere utredninger og rapporter, vi trenger handling. Hva skal dere gjøre for å hindre at elever med funksjonsnedsettelser dropper ut av videregående?

Vi er opptatt av å styrke den inkluderende fellesskolen. Det må legges til rette for at alle barn får den opplæringa de har behov for innafor fellesskapets rammer. Barnets behov skal være førende for hvordan opplæringa organiseres, og hvilke pedagogiske virkemidler som velges, ikke kommuneøkonomien. Derfor vil SV styrke skolens rammevilkår, ved å sørge for flere lærere med mer tid til hver enkelt elev, og for å kunne målrette innsatsen for at barn med særskilte behov får et likeverdig opplæringstilbud.

Vi vil arbeide for:

- At det er færre elever pr lærer ved å innføre en nasjonal regel for økt lærertetthet (maks 15 elever pr lærer på 1.-4. trinn, 20.elever pr lærere på 5.-10.trinn).

- At alle skoler skal ha tilgang på lærere med god spesialpedagogisk kompetanse, og at elever med spesialpedagogisk behov skal sikres rett til å bli undervist av fagpersoner.

- Å lovfeste retten til Statpeds tjenester. Varierende kompetanse og lav kompetanse i mange kommuner, medfører at spesialpedagogiske tjenester som kan støtte opp under opplæringen i hjemmeskolen sin, ikke blir etterspurt.

- At det stilles krav til universell utforming av læringsplattformer som brukes i skolen.

- At skolebygg som mangler fysisk tilgjengelighet blir forbedret.

- At det utvikles en konkret og forpliktende plan for utvikling og implementering av læringsressurser og velferdsteknologi i barnehage og skole.

- At alle skoler skal være dysleksi- og dyskalkuli- vennlige.3. Hva vil bli bedre for funksjonshemmede i Norge dersom ditt parti får gjennomslag for deres politikk?

- Vi vil jobbe for at vi får et universelt utformet samfunn, at vi lager en langsiktig plan for å utvide brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og å bekjempe diskriminering.

- Vi vil gjeninnføre 2025 som mål for et tilgjengelig Norge, og 2035 som mål for universell utforming. SV vil at all infrastruktur og offentlige rom skal være tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og foreslo 26 ulike tiltak i Stortinget i vår: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2016-2017/dok8-201617-026s/?m=1

- Vi vil legge frem en forpliktende tidsplan for utvidelse av brukerstyrt personlig assistanse og et forslag om en forskriftshjemmel til retten til brukerstyrt personlig assistanse.

- Vi vil styrke diskrimineringslovgivningen, og har foreslått å endre den slik at retten til informasjon, varer og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne inkluderes. Vi vil ha tiltak mot diskriminering og ulike former for sosial ekskludering av personer med funksjonsnedsettelser i skole, arbeid og i samfunnet ellers.


På NHF sine nettsider kan du lese vår partiguide. SV har blitt vurdert, og fått terningkast fem.