Møt førstekandidaten fra SV Akershus

"Vi vil jobbe for at vi får et universelt utformet samfunn, at vi lager en langsiktig plan for å utvide brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og å bekjempe diskriminering". - Nicholas Wilkinson, 1. kandidat til Stortinget fra SV Akershus
21. august 2017
Nicholas Wilkonson

1. Vil du bidra til at det settes tidsfrister for når skolebygg skal være universelt utformet? Dersom «Ja»: Når bør skolene være universelt utformet? Dersom «Nei»: Hvorfor ikke?

Ja! Vi vil gjeninnføre 2025 som mål for et tilgjengelig Norge, og et universelt utformet Norge innen 2035.

Universell utforming må være øverst på prioriteringslisten i utdanningssektoren. Det er et viktig mål at personer med funksjonsnedsettelse får mulighet til å delta i utdanning på lik linje med andre. Manglende universell utforming ekskluderer store elev- og studentgrupper undervisningen. Mange skolebygg i Norge mangler fysisk tilgjengelighet. Derfor har vi foreslått en økt satsing på forbedringer: Det er helt nødvendig med en tidsfrist for at alle skolebygg skal fylle kravene, og at dette er et prioritert satsingsområde. Derfor har vi fremmet forslag i Stortinget om en statlig ordning med delfinansiering av oppgradering av offentlige bygg i norske kommuner og fylker, der skole og undervisningsarealer og bygg skal prioriteres. Dessverre fikk vi ikke gjennomslag for dette.


2. Det er skrevet mange rapporter på arbeidsliv, utdanning og personer med funksjonsnedsettelser. Utdanning blir ansett som den viktigste faktoren for å komme i arbeid. I debatten om frafall i videregående snakker vi mye om de som faller fra og det er primært kjønn og etnisitet som går igjen. Men visste du at hele 64% av alle elever med en funksjonsnedsettelse dropper ut av videregående? Vi trenger ikke flere utredninger og rapporter, vi trenger handling. Hva skal dere gjøre for å hindre at elever med funksjonsnedsettelser dropper ut av videregående?

I tillegg til at den faktiske tilgangen til byggene må være universell, er det viktig at det tilbys skolepensum i det formatet elever med nedsatt funksjonsevne har behov for, for å kunne delta fullgodt i opplæringen. SV er opptatt av å styrke den inkluderende fellesskolen, og legge til rette for at alle barn får den opplæringen de har behov for innenfor rammen av fellesskapet. Faren for å falle ut på videregående nivå er høyere om eleven ikke er tilstrekkelig ivaretatt fra barneskolen av. Det er barnets behov som skal være førende for hvordan opplæringen organiseres og hvilke pedagogiske virkemidler som velges, ikke kommunens økonomi. Vi vil derfor styrke skolens generelle rammevilkår, blant ved å sørge for at lærere har bedre tid til å følge opp den enkelte elev, og øke den målrettede innsatsen for at barn med særskilte behov får et likeverdig opplæringstilbud.

SV vil arbeide for:

 • At det er færre elever pr lærer ved å innføre en nasjonal regel for økt lærertetthet (maks 15 elever pr lærer på 1.-4. trinn, 20.elever pr lærere på 5.-10.trinn).
 • At alle skoler skal ha tilgang på lærere med god spesialpedagogisk kompetanse, og at elever med spesialpedagogisk behov skal sikres rett til å bli undervist av fagpersoner.
 • Å lovfeste retten til Statpeds tjenester. Varierende kompetanse og lav kompetanse i mange kommuner, medfører at spesialpedagogiske tjenester som kan støtte opp under opplæringen i hjemmeskolen sin, ikke blir etterspurt.
 • At det stilles krav til universell utforming av læringsplattformer som brukes i skolen.
 • At skolebygg som mangler fysisk tilgjengelighet blir forbedret.
 • At det utvikles en konkret og forpliktende plan for utvikling og implementering av læringsressurser og velferdsteknologi i barnehage og skole.
 • At alle skoler skal være dysleksi- og dyskalkuli- vennlige.


 

3. Hva vil bli bedre for funksjonshemmede i Norge dersom ditt parti får gjennomslag for deres politikk?

 • Vi vil jobbe for at vi får et universelt utformet samfunn, at vi lager en langsiktig plan for å utvide brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og å bekjempe diskriminering.
 • Vi vil gjeninnføre 2025 som mål for et tilgjengelig Norge, og 2035 som mål for universell utforming.
 • SV vil at all infrastruktur og offentlige rom skal være tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og har foreslo 26 ulike tiltak i Stortinget i vår
 • Vi vil legge frem en forpliktende tidsplan for utvidelse av brukerstyrt personlig assistanse og et forslag om en forskriftshjemmel til retten til brukerstyrt personlig assistanse.
 • Vi vil styrke diskrimineringslovgivningen, og har foreslått å endre den slik at retten til informasjon, varer og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne inkluderes. Vi vil ha tiltak mot diskriminering og ulike former for sosial ekskludering av personer med funksjonsnedsettelser i skole, arbeid og i samfunnet ellers.

På NHF sine nettsider kan du lese vår partiguide. SV har blitt vurdert, og fått terningkast fem.