Møt førstekandidaten fra Senterpartiet Akershus

"Videre må vi vurdere om BPA-ordningen fungerer godt nok, gi bedre tilgang til hjelpemidler, sikre at elever som trenger det får tilrettelagte læremidler bl.a. lærebøker med blindeskrift. Dette er tiltak som må iverksettes og gjennomføres". - Sigbjørn Gjelsvik, 1.kandidat til Stortinget for SP Akershus.
26. august 2017

Sigbjørn Gjelsvik

1. Vil du bidra til at det settes tidsfrister for når skolebygg skal være universelt utformet? Dersom «Ja»: Når bør skolene være universelt utformet? Dersom «Nei»: Hvorfor ikke?

Det er behov for en tidsfrist. Jeg trenger mer kunnskap om konsekvenser før jeg kan gi et årstall, men mener i utgangspunktet skolene bør være universelt utformet i løpet av 10-15 år. I Senterpartiets program går vi inn for å intensivere arbeidet med universell utforming av eksisterende skolebygg.

2. Det er skrevet mange rapporter på arbeidsliv, utdanning og personer med funksjonsnedsettelser. Utdanning blir ansett som den viktigste faktoren for å komme i arbeid. I debatten om frafall i videregående snakker vi mye om de som faller fra og det er primært kjønn og etnisitet som går igjen. Men visste du at hele 64% av alle elever med en funksjonsnedsettelse dropper ut av videregående? Vi trenger ikke flere utredninger og rapporter, vi trenger handling. Hva skal dere gjøre for å hindre at elever med funksjonsnedsettelser dropper ut av videregående?

Tallene for drop-out er foruroligende og viser at vi må sette inn sterkere hjelpetiltak for funksjonshemmede i videregående skole. Universell utforming av bygg er et viktig tiltak (se Sp's forslag under svar spørsmål 1). Videre må vi vurdere om BPA-ordningen fungerer godt nok, gi bedre tilgang til hjelpemidler, sikre at elever som trenger det får tilrettelagte læremidler bl.a. lærebøker med blindeskrift. Dette er tiltak som må iverksettes og gjennomføres.

3. Hva vil bli bedre for funksjonshemmede i Norge dersom ditt parti får gjennomslag for deres politikk?

I vårt program heter at situasjonen for funksjonshemmede må bedres, slik at de kan delta i samfunnet på linje med andre. Vi peker særlig på tilrettelegging av skolehverdagen. Dessuten at hjemmetjenester til personer med nedsatt funksjonsevne må uformes slik at valgfrihet og mulighet til å styre egen hverdag, sikres.


På våre hjemmesider kan du lese vår partiguide. Senterpartiet har blitt vurdert, og har fått ternigkast fire.