Møt førstekandidaten fra KrF Akershus

"KrF mener at ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) må utvikles til en helhetlig ordning der den nødvendige assistansen sikres både i fritid, arbeid og skole. Arbeidsledere må i sikres god arbeidslederopplæring og assistentene må sikres gode arbeidstakerrettigheter. Hele poenget med rettighetsfestingen er at de som trenger det, skal oppleve økt livskvalitet og en bedre hverdag, uten å måtte kjempe for det gang på gang". - Ingunn E. Ulfsten, 1. kandidat til Stortinget for KrF Akershus.
28. august 2017

Ingunn Ulfsten

1. Vil du bidra til at det settes tidsfrister for når skolebygg skal være universelt utformet? Dersom «Ja»: Når bør skolene være universelt utformet? Dersom «Nei»: Hvorfor ikke?

Ja, KrF mener det er svært viktig å sikre reell mulighet til utdanning for alle, uavhengig av tilretteleggingsbehov. Universell utforming er viktig her – det er bra for alle og nødvendig for mange. Mange av dagens skoler og andre offentlige bygg er ikke tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. KrF vil derfor nedfelle forskrifter med tidsfrister for universell utforming av alle grunnskoler. Nøyaktig når vi kan klare å få til dette, må vi komme tilbake til når vi kommer i regjeringskontorene og har departementenes utredningskapasitet til disposisjon. Det er et stort økonomisk løft, så det vil måtte ta noe tid, men nettopp derfor er det viktig at vi kommer i gang så raskt som mulig!

 

2. Det er skrevet mange rapporter på arbeidsliv, utdanning og personer med funksjonsnedsettelser. Utdanning blir ansett som den viktigste faktoren for å komme i arbeid. I debatten om frafall i videregående snakker vi mye om de som faller fra og det er primært kjønn og etnisitet som går igjen. Men visste du at hele 64% av alle elever med en funksjonsnedsettelse dropper ut av videregående? Vi trenger ikke flere utredninger og rapporter, vi trenger handling. Hva skal dere gjøre for å hindre at elever med funksjonsnedsettelser dropper ut av videregående?

KrF vil at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et tilpasset tilbud både i barnehager og gjennom hele utdanningsløpet, slik at de gis like muligheter som andre til opplæring. KrF mener at oppfølgingen av elever som er i faresonen for å droppe ut, må bli bedre, blant annet ved å opprette innsatsteam på hver videregående skole for å følge opp elevene og hjelpe dem tilbake til skolehverdagen. For å hindre at folk i det hele tatt kommer i faresonen er det flere tiltak som vil være relevante:

Universell utforming av grunnskoler er nevnt over, men universell utforming av videregående skoler er naturligvis også viktig å legge til rette for og støtte opp om. De som har behov for spesialundervisning skal få det av kompetente lærere og ikke av ufaglærte assistenter. Assistenter kan bidra til praktisk tilrettelegging og støtte i skolehverdagen. KrF tror det er mulig å redusere bruken av spesialundervisning gjennom at vi får flere lærere i skolen fra tidlig i skoleløpet som har tid og kapasitet til å følge opp den enkelte eleven på en bedre måte. Vi vil innføre en nasjonal norm for lærertetthet for hele grunnskolen, der vi gjennom en 4-årig opptrappingsplan sikrer maksimalt 15 elever per lærer i 1.-4. trinn og maksimalt 20 elever per lærer i 5.-10. trinn. Dette vil kunne medføre at flere elever blir sett og får den tilpassede opplæringen de trenger i grunnskolen som i sin tur kan gi mindre frafall på videregående.

KrF vil at lydbøker for dem som trenger det skal være tilgjengelig i digitalt format ved semesterstart, og at gebyret på lydbøker opphører. Vi vil innføre insentiver for skoler som tilknytter seg prosjektet «Dysleksivennlig skole». KrF vil også innføre tegnspråk/tegn-til-tale som valgfag i ungdoms- og videregående skole.

 

3. Hva vil bli bedre for funksjonshemmede i Norge dersom ditt parti får gjennomslag for deres politikk?

For KrF er det grunnleggende viktig at vi lager et samfunn som er inkluderende og der det er plass til alle, uavhengig av funksjonshemminger, sykdom osv. KrF har en rekke gode tiltak for funksjonshemmede i vårt program. Noen få eksempler er følgende:

• KrF vil utvide TT-ordningen for dem med særskilte behov til å bli en solid og god nasjonal ordning.

• KrF mener at ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) må utvikles til en helhetlig ordning der den nødvendige assistansen sikres både i fritid, arbeid og skole. Arbeidsledere må i sikres god arbeidslederopplæring og assistentene må sikres gode arbeidstakerrettigheter. Hele poenget med rettighetsfestingen er at de som trenger det, skal oppleve økt livskvalitet og en bedre hverdag, uten å måtte kjempe for det gang på gang.

• KrF vil fjerne den øvre aldersgrensen på 26 år og taket på 3 års varighet for utdanning som et arbeidsrettet tiltak. KrF mener at nedsatt funksjonsevne ikke skal være noe hinder for å lykkes i et utdanningsløp.

• For å gi en god start i livet vil KrF at alle som har eller venter et barn med nedsatt funksjonsevne skal få tett oppfølging med nødvendig informasjon om hjelpetiltak og rettigheter gjennom en fast koordinator som kan hjelpe til med praktiske løsninger, forståelse av regelverk og tilrettelegging.

• KrF vil styrke Husbankens ordninger for finansiering av universell utforming av boliger, både ved forbedring av eksisterende boliger, og ved å øke tilgangen på universelt tilrettelagte boliger på utleiemarkedet.

• Ordningene med arbeids- og utdanningsreiser og funksjonsassistent i arbeidslivet bør gjøres permanent og utvides.

• Tjenestebrukere er en viktig ressurs. De opplever hvordan tjenestene fungerer i praksis og kommer ofte med gode forslag til forbedringer. KrF vil at brukermedvirkning skal ligge som en forutsetning for alle tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne.


På våre hjemmesider kan du lese vår partiguide. KrF har blitt vurdert, og har fått ternigkast seks.