Møt førstekandidaten fra Høyre Østfold

"Høyres visjon er et samfunn med muligheter for alle. Personer med nedsatt funksjonsevne representerer en stor ressurs for samfunnet". - Ingjerd Schou, 1. kandidat til Stortinget fra Høyre Østfold.
25. august 2017

Ingjerd Schou

1. Vil du bidra til at det settes tidsfrister for når skolebygg skal være universelt utformet? Dersom «Ja»: Når bør skolene være universelt utformet? Dersom «Nei»: Hvorfor ikke?

En god skolegang er viktig for alle elever. For at elevene skal ha et godt læringsmiljø må de også ha et godt fysisk skolemiljø. Det betyr også at skolebyggene må være tilpasset elever med funksjonsnedsettelser. Det er kommunene som har ansvar for utformingen av skolene, og det er viktig at de prioriterer å utføre nødvendige rehabiliteringer for å få dette på plass. På det nåværende tidspunkt synes vi ikke det er naturlig å sette tidsfrister for dette.

 

2. Det er skrevet mange rapporter på arbeidsliv, utdanning og personer med funksjonsnedsettelser. Utdanning blir ansett som den viktigste faktoren for å komme i arbeid. I debatten om frafall i videregående snakker vi mye om de som faller fra og det er primært kjønn og etnisitet som går igjen. Men visste du at hele 64% av alle elever med en funksjonsnedsettelse dropper ut av videregående? Vi trenger ikke flere utredninger og rapporter. Hva skal dere gjøre for å hindre at elever med funksjonsnedsettelser dropper ut av videregående?

Kunnskapspolitikk er en av Høyres viktigste satsinger. Vi vil skape en skole som gir muligheter for alle og hvor elevene lærer mer. God tilrettelegging av opplæringen og skolehverdagen er viktig for elever med funksjonsnedsettelser. Fleksible løsninger og et godt samarbeid mellom skole og hjem er viktig for dette. Vi vil at elever som blir hengende etter skal sikres den hjelpen de trenger fra første dag. Vårt mål er å forebygge frafall blant alle elever slik at de fullfører utdanningen de har valgt.

 

3. Hva vil bli bedre for funksjonshemmede i Norge dersom ditt parti får gjennomslag for deres politikk?

Høyres visjon er et samfunn med muligheter for alle. Personer med nedsatt funksjonsevne representerer en stor ressurs for samfunnet. De aller fleste funksjonshemmede har utdanning og arbeid som målsetning, og har forventninger om å leve frie og selvstendige liv. Høyre vil fortsette å legge bedre til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, blant gjennom å styrke tilretteleggingsgarantien og funksjonsassistentordningen. Vi har rettighetsfestet BPA-ordningen. Det var et stort og viktig grep som Høyre har jobbet for lenge. I tillegg vil vi øke bruken av lønnstilskudd for å bygge ned terskelen inn i arbeidslivet for funksjonshemmede.


På våre hjemmesider kan du lese vår partiguide. Høyre har blitt vurdert, og har fått ternigkast tre.