Møt førstekandidaten fra FrP Østfold

"Personer med nedsatt funksjonsevne skal i størst mulig grad få like muligheter til å fungere i samfunnet som alle andre. Det må legges til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne i størst mulig grad skal kunne ta utdanning og arbeide slik at den enkelte får realisert sine evner". - Ulf Leirstein,  1. kandidat til Stortinget fra Østfold FrP.
23. august 2017

Ulf Leirstein

1.Vil du bidra til at det settes tidsfrister for når skolebygg skal være universelt utformet? Dersom «Ja»: Når bør skolene være universelt utformet? Dersom «Nei»: Hvorfor ikke?

Fremskrittspartiet mener at arbeidet med universell utforming skal ha høy prioritet. Høyre-Frp-regjeringen gjennomførte et scenarioprosjekt i samarbeid med brukerne og brukerorganisasjonene i 2016, for å finne ut hvilket handlingsrom en hadde i å nå visjonen om et universelt utformet samfunn innen 2025. Konklusjonen var at det trengtes mer tid for å nå målet om universell utforming på alle samfunnsområder. Frp mener skolebygg må prioriteres, da alle skal ha tilgang og like rettigheter til utdanning etter opplæringsloven. Her mener vi det må settes en realistisk tidsfrist, og at 2025 kan være realistisk her.

2. Det er skrevet mange rapporter på arbeidsliv, utdanning og personer med funksjonsnedsettelser. Utdanning blir ansett som den viktigste faktoren for å komme i arbeid. I debatten om frafall i videregående snakker vi mye om de som faller fra og det er primært kjønn og etnisitet som går igjen. Men visste du at hele 64 % av alle elever med en funksjonsnedsettelse dropper ut av videregående? Vi trenger ikke flere utredninger og rapporter, vi trenger handling. Hva skal dere gjøre for å hindre at elever med funksjonsnedsettelser dropper ut av videregående?

Det er nok dessverre liten tvil om utviklings- og funksjonshemmedes rettigheter etter opplæringsloven er blitt forsømt gjennom mange år. Med Frp i regjering har flere ting blitt bedre. Frp har vært med på å innføre krav om at IKT-løsninger og læremidler i opplærings- og utdanningssektoren må bli universelt utformet innen 1. januar 2021. De nye kravene til design gir skolebarn og studenter lik tilgang til læringsinnhold. De betyr også at foreldre med funksjonsnedsettelser lettere kan følge opp barnas skolehverdag. At universell utforming av IKT blir et krav i opplærings- og utdanningssektoren betyr at nettsider, læringsplattformer og digitale læremidler vil kunne brukes av langt flere elever og studenter. Kravet om universell utforming kan hjelpe flere gjennom skole og utdanning og ut i arbeidslivet.

Videre har vi nå har innført en lov som sikrer nulltoleranse mot mobbing. Mobbeombud i alle fylker blir snart en realitet, og et eget nettsted mot mobbing er opprettet. Videre kan fylkesmannen nå bestemme hvilke konkrete tiltak skolen må gjennomføre. Det betyr at skolen kan få bøter for ikke å følge opp arbeidet mot mobbing. Det er viktig at det får konsekvenser for skoleledelsen og rektor når skolen er handlingslammet og ikke setter inn konkrete tiltak, og det blir lettere med den nye loven.

Frp vil også vise til at vi i regjering har vært med å få nedsatt en ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging under ledelse av professor Thomas Nordahl. Utvalgets anbefalinger skal foreligge våren 2018. Frp vil avvente utvalgets anbefalinger.

3. Hva vil bli bedre for funksjonshemmede i Norge dersom ditt parti får gjennomslag for deres politikk?

Personer med nedsatt funksjonsevne skal i størst mulig grad få like muligheter til å fungere i samfunnet som alle andre. Det må legges til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne i størst mulig grad skal kunne ta utdanning og arbeide slik at den enkelte får realisert sine evner. Samfunnet må legge til rette ved at offentlige bygg og det offentlige rom følger prinsippene for universell utforming.

Frp vil sikre at alle elever med behov for spesialundervisning får rett til opplæring av fagpersoner med pedagogisk/spesialpedagogisk kompetanse. Frp skal også følge opp kommuner og fylkeskommuner, slik at kravene regjeringen har innført om universell utforming av IKT i utdanningen blir oppfylt.

FrP vil ha en best mulig dialog mellom de ulike partene, slik at vi kan vurdere hvilke ytterligere tiltak som må til. FrP vil ha tettere oppfølging av kommunene, og vil blant annet vurdere om mer øremerking av midler kan være et mulig tiltak.

Personer som på grunn av sykdom eller skade får nedsatt arbeidsevne, skal sikres rask rehabilitering, og nødvendige hjelpetiltak slik at de fortsatt kan delta i arbeidslivet. Rehabilitering og habilitering skal være rettighetsfestet.

 
På NHF sine nettsider kan du lese vår partiguide. FrP har blitt vurdert og har fått terningkast tre.