Vi mener

Norges Handikapforbunds mål er likestilling og full samfunnsmessig deltakelse for funksjonshemmede. Vi tar utgangspunkt i både menneskerettighetene og norsk lov, som fastslår at funksjonshemmede skal ha de samme mulighetene som andre har, og at det er diskriminering når så ikke er tilfelle.
17. november 2017

Norges Handikapforbunds ønsker et samfunn for alle, der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser. I dagens Norge er det bred enighet, både blant politikere og folk flest, om at alle mennesker er likeverdige og skal ha de samme mulighetene til livsutfoldelse og et verdig liv. Likevel fører hindringer i samfunnet ofte til at funksjonshemmede ikke får leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, eller delta i samfunnet som alle andre. NHF påvirker politikere og byråkrati over hele landet for å skape et samfunn for alle. 
Les mer om våre viktigste saker.

Høringsuttalelser og politiske innspill

NHF benytter ofte anledningen til å sende høringsuttalelser og politiske innspill til myndighetene for å gjøre våre synspunkter tydelige.
Klikk her for å se våre høringsuttalelser og politiske innspill.

Styringsdokumenter

NHFs prinsipprogram, rammeplan og våre strategier på ulike områder beskriver våre verdier, prioriteringer og mål.
Klikk her for å se NHFs styringsdokumenter.

Brosjyreserien NHF mener

NHF har utarbeidet en serie små informasjonsfoldere som forteller om status på de viktigste områdene vi jobber med og hva vi mener er løsningen på de utfordringene som finnes. Folderne er ikke trykket opp, men kan lastes ned og skrives ut ved å klikke på lenkene nedenfor.

Infoark om kommunereformen

Gjennom kommunereformen ønsker regjeringen å flytte makt, ansvar og flere oppgaver til større og mer robuste kommuner. En av disse oppgavene er formidlingen av hjelpemidler i dagliglivet, også kalt basishjelpemidler. Regjeringen argumenterer med at en flytting av oppgavene vil føre til større nærhet til brukerne og et mer helhetlig tilbud. Norges Handikapforbunds erfaring tilsier noe annet. En overføring av ansvaret til kommunene har som konsekvens at tilgangen til rett hjelpemiddel blir avhengig av den enkelte kommunes kompetanse og økonomi, og dermed av hvilken kommune du bor i. I dette infoarket forteller vi hvorfor det er så viktig å bevare en sterk statlig hjelpemiddelformidling.
Klikk her for å laste ned infoarket om hva NHF mener om Kommunereformen på hjelpemiddelområdet.